ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG THỂ CHẤT

Theo dõi tăng trưởng của trẻ giúp bạn thiết kế bữa ăn khoa học

Bé của bạn tăng trưởng có đúng với tiêu chuẩn?

Hãy tìm hiểu sự tăng trưởng và phát triển của bé. Điều này thật quan trọng để bạn có thể theo dõi sự phát triển thể chất của bé qua các giai đoạn.
Thông tin về bé
baby